Resiliens – ett tvärdisciplinärt konceptuellt konstverk

Verket Resiliens balanserar på gränslinjen mellan den konkreta funktionen hos ett skapat objekt och den abstrakta, symboliska samt mytologiska* idévärld som samma föremål kan laddas med.

Att skapa en boplats. Över hela världen ser vi samma tendens; människor som lämnar landsbygden för att flytta till de stora städerna.  Idag bor det fler i tätorter än på landsbygden, vilket i städerna skapar problem som hemlöshet, förslummade miljöer och stigande bostadspriser, priser som för många är oöverstigliga. Samtidigt ståtar landsbygden med tomma ytor väl lämpade för nya aktivitets-/bosättningsprojekt*. Det primära syftet med verket Resiliens är att klara Parisavtalets klimatmål och simultant skapa en boplats till en betydligt lägre kostnad än de som erbjuds i stadsmiljön, vilken dessutom erbjuder en livsprocess som fungerar som en del av naturens kretslopp.

Laborationen. När byggnaden/skogsträdgården är uppförd ska två försökspersoner med en genomsnittligt CO2 utsläpp om 10-11 ton/person och år,  försöka att reducera sitt utsläpp till 1 ton/år vilket är Parisavtalets målsättning för år 2050.

Verkets fysiska material. För att gestalta verket fodras det olika sorters ”hårdvara”, där principen Cradle to Cradle står som ledstjärna. Konstruktionsmaterialet förvärvas primärt via Blocket som erbjuder överskottsmaterial och begagnade produkter. Till dags dato ligger inköpspriset för materialet i genomsnitt på 30-35% av nypriset. De inköpta produkternas och transporternas miljöpåverkan har beräknats genom olika applikationer, Svalna m.fl., och slås ut på verkets livslängd (>50 år). Se även Begagnateffekten

Verkets teoretiska konstruktion. Den tämligen slitna frasen ”tänk globalt, agera lokalt” myntad 1915 av biologen, sociologen, filantropen och den banbrytande stadsplaneraren Patrick Geddes, har genom klimatförändringarna fått en tydlig global/lokal relevans.  Förhållningssättet når oss ända ned på individnivå då Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala CO2 utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050. Målet för Resiliens är att om möjligt, komma ned till  ett CO2 utsläpp om 1 ton/person innan år 2025.

Laborationen Resiliens rör sig i gränslandet mellan frekventa varningar om en annalkande systemkollaps och FN:s globala klimatambitioner. Verket bearbetar den komplexa tankesfär som omfattas av alarmistiska klimatrapporter, förnekelse, katastrofscenarier, begränsade resurser, energiomställning, avståndstagande, omställningens psykologiska aspekter och något så basalt som ökad självhushållning.

Verket Resiliens brottas således med människans ”dualism” genom att penetrera ”viljans frihet”, vilket torde vara en av de grundläggande filosofiska frågorna i vår tid.  Resiliens tangerar den omformulering och kontradiktion som uppenbarar sig som ett förälder/barn-förhållande i alla maktspel: Aktören som tror på viljans frihet och lever med ansvaret som ideal och kanske även med den existentialistiska ångesten som följeslagare. / Aktören som söker determinerande faktorer i biologins gener och sociologins uppfostran och lyfter en del av både ansvar och ångest från sig själv, och placerar i stället stor vikt vid just de förutsättningar och sammanhang som hen lever i.

Resiliens manifesterar människans föreställning om att hen behärskar naturen samt den något besvärande omständigheten att människan inte ens tycks behärska sin egen inre natur.
                                              _

* En analogi: Den franske målaren Claude Monet skapade en trädgård och ett vattensystem för att odla de växter som sedan blev hans måleriska motiv under drygt 40 år, vilket var en akt där liv och konst förenades. Enkla handlingar som med tiden dolts av människans behov av att skapa berättelser och myter. (”Det har ingen betydelse vad du gör, i slutänden är det bara myten om dig som intresserar människor” Pablo Picasso)

*Konceptuell konst/konceptkonst, idékonst, är en konstriktning som uppstod på 1960-talet. Inom konceptkonsten är det upphovsmannens idé eller plan för verket som är det huvudsakliga, och konstverk kan inte definieras som en speciell kategori föremål. Konceptkonsten ifrågasätter och undersöker konstens möjligheter, och dess funktion kan ses som en kartläggning av gränslandet mellan konst och icke-konst i konstnären Marcel Duchamps anda.