Platsen

Strävandet för att finna ”rätt” plats.
Efter tre års letande efter den optimala platsen för projektet, hittades en plats som genom den omgivande topografin och växtligheten skapar ett mikroklimat och en närmast perfekt solinstrålning. En annan avgörande faktor var kostnaden, vilket innebar att utöka sökradien till ca. 90 km från Göteborg för att kunna finna en tomt vars pris  inte var påverkat av köpkonkurrens.

Efter en tids förhandlande med ägaren slöts en överenskommelse om köp som snart följdes av en ansökan om förhandsbesked för bygglov, vilket beviljades.
Nästa steg var Lantmäteriets avstyckningsprocess. Väl på plats konstaterade de två lantmätarna att avstyckningen inte var möjlig att genomföra då det rinner en smal bäck genom jordbruksmarken, och småvatten får enligt lagen om det generella biotopskyddet inte styckas av till tomt för bostadsfastighet. Efter Lantmäteriets samråd med Länsstyrelsen konstaterades det att någon avstyckning ej var möjlig.

En dispensansökan för avstyckning lämnades då in till Länsstyrelsen med åberopande om att tomten var ämnad att användas för konstnärligt utvecklingsarbete. Efter 14 månaders manglade godkände Länsstyrelsen avstyckningen, vilket gjorde att avstycknings-/köpeprocessen kunde slutföras.

Våren 2019 lämnades så en ansökan om bygglov in, vilken stötte på patrull då Svenljunga kommuns miljöavdelning motsatte sig att jordbruksmark användes för byggnation. Återigen åberopades det konstnärliga utvecklingsarbetet samt att byggnaden skulle uppföras med minimala ingrepp i naturen. När ärendet väl behandlades under byggnadsnämndens möte, beviljades slutligen bygglovsansökan.
Den 17 juli kom det efterlängtade startbeskedet.