Kulturföreningen Resiliens

Föreningens styrelse

Ordförande: Monika Svensson Blaszczyk
Sekreterare: Helena Wingdell
Kassör: Henrik Blaszczyk

Organisationsnummer
802536-3360

Firma
§1.
Föreningens firma är ” Kulturföreningen Resiliens” med säte i Roasjö, Svenljunga kommun.

Föreningens ändamål
§2.
Mom. 1.  Kulturföreningen Resiliens har till ändamål att utveckla konstnärliga strategier i överensstämmelse med Parisavtalets klimatmål och rådande klimathot genom att skapa ett laboratorium för kulturell metodutveckling. Resiliens tvärsektoriella verksamhet ska utveckla samarbete mellan konstsektorn och regionens intresseorganisationer, institutioner, utbildningsväsende samt näringsliv. Ambitionen är att som ett experimentellt pilotprojekt skapa ett forum för alternativa konstnärliga strategier.

Mom. 2.  Verksamhetens utgångspunkt är dagens kultur- och konstteori som ej längre beskriver kulturen och konsten som enbart en produkt/objekt, utan som en skapande process där människor aktivt medverkar i produktionen av betydelse och mening i olika former. Genomförandet av denna kultursyn medför nödvändigheten av att skapa ett forum för möten/gestaltningar vilka synliggör de kunskapsbegrepp som format/formar konstnärliga frågor bl.a. inom kunskapsbildning och undervisning. En betydande del av verksamheten syftar därför till att synlig- och begreppsliggöra den konstnärliga kunskaps- och arbetsprocessen, samt att utveckla grunden för arbetsmetoder och kunskapsområden som ligger i skärningspunkten mellan konstnärlig gestaltning och övriga verksamhetssektorer inom regionen.